تازه های کتابخانه

تکنولوژی

 • نویسنده: نویسنده راجر بریجمن؛مترجم محمدجواد نعمتی
 • ناشر: اعتلای وطن
 • سال نشر: 1396
 • مترجم: مترجم: نعمتی
 • موضوع: ; اطلاعات عمومی -- ادبیات کودکان و نوجوانان

چرخونک

 • نویسنده: نوشته ی لاله جعفری؛تصویرگر زهره رسولی
 • ناشر: شهر قلم
 • سال نشر: 1399
 • مترجم: تصویر‌گر: رسولی
 • موضوع: ; داستان های کوتاه فارسی

110 قصه قبل از خواب

 • نویسنده: حکایت های ایزوپ؛مترجم مهدی حسینی
 • ناشر: انتشارات زیارت
 • سال نشر: 1398
 • مترجم: مترجم: حسینی
 • موضوع: ; Animals -- Fiction

365 قصه شب از حیوانات

 • نویسنده: مترجم حسین دوست
 • ناشر: پیام بهاران, انتشارات زیارت
 • سال نشر: 1399
 • مترجم: مترجم: دوست
 • موضوع: ; Short stories, English

رﺳﺘﻢ و اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر

 • نویسنده: بازنویسی مازیار بغلانی، ایلناز ابراهیمی؛تصویرگر و صفحه آرا محمدعلی کشاورز
 • ناشر: برف
 • سال نشر: 1398
 • موضوع: ;فردوسی ابوالقاسم 416-329؟ق.، شاهنامه. رستم و اسفندیار -- اقتباس ها

نبرد بیژن و هومان

 • نویسنده: بازنویسی مازیار بغلانی، ایلناز ابراهیمی؛تصویرگر و صفحه آرا محمدعلی کشاورز
 • ناشر: برف
 • سال نشر: 1398
 • موضوع: ; Epic stories

اﮐﻮان دﯾﻮ

 • نویسنده: بازنویسی مازیار بغلانی، ایلناز ابراهیمی؛تصویرگر و صفحه آرا محمدعلی کشاورز
 • ناشر: برف
 • سال نشر: 1397
 • مترجم: تصویر‌گر: کشاورز
 • موضوع: ;فردوسی ابوالقاسم ۳۲۹ - ۴۱۶؟ ق. شاهنامه -- اقتباس ها

رﺳﺘﻢ و اﺷﮑﺒﻮس

 • نویسنده: بازنویسی مازیار بغلانی، ایلناز ابراهیمی؛تصویرگر و صفحه آرا محمدعلی کشاورز
 • ناشر: برف
 • سال نشر: 1397
 • مترجم: نویسنده همکار: ابراهیمی, تصویر‌گر: کشاورز
 • موضوع: ;فردوسی ابوالقاسم 329 - 416؟ق. شاهنامه -- اقتباس ها

پادشاهی کیخسرو

 • نویسنده: بازنویسی مازیار بغلانی، ایلناز ابراهیمی؛تصویرگر و صفحه آرا محمدعلی کشاورز
 • ناشر: برف
 • سال نشر: 1398
 • مترجم: تصویر‌گر: کشاورز
 • موضوع: ;فردوسی ابوالقاسم 329 - 416؟ق.، شاهنامه -- اقتباس ها

گیو و کیخسرو

 • نویسنده: بازنویسی مازیار بغلانی، ایلناز ابراهیمی؛تصویرگر و صفحه آرا محمدعلی کشاورز
 • ناشر: برف
 • سال نشر: 1397
 • مترجم: نویسنده همکار: ابراهیمی, تصویر‌گر: کشاورز
 • موضوع: ;فردوسی ابوالقاسم 329 - 416؟ ق.، شاهنامه -- اقتباس ها